Αρχικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων ΕΕΠ – ΑΕΝ ΧΙΟΥ

ΩΨ9Τ4653ΠΩ-Θ39 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ Ή ΤΕ (§Α. 2.ii.γ. προκήρυξης)

ΩΔΣΑ4653ΠΩ-1ΨΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ NΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄ Ή Β΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ Ή ΤΕ (§Α. 2.i προκήρυξης)

ΨΜ8Λ4653ΠΩ-1ΤΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΝΟΜΙΚΟΙ (§Α. 1.ii.στ προκήρυξης)

ΡΩ934653ΠΩ-ΘΣ2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Η/Υ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ (§Α. 1.ii.β προκήρυξης)

ΡΥΡΞ4653ΠΩ-9Θ5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Η/Υ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ (§Α. 2.ii.α. προκήρυξης)

9ΝΝΙ4653ΠΩ-ΘΩ1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ NΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ (§Α. 1.i.α προκήρυξης)

ΡΓΓ84653ΠΩ-ΟΔΠ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΟ Ή ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (§Α. 1.ii.γ προκήρυξης)

68ΦΕ4653ΠΩ-Λ87 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ Ή ΤΕ (§Α. 2.ii.β. προκήρυξης)

9ΧΧ84653ΠΩ-ΔΩΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ (§Α. 1.ii.δ προκήρυξης)

9ΧΦ24653ΠΩ-Ν8Ε ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ NΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (§Α. 1.i.β προκήρυξης)

9ΕΧΠ4653ΠΩ-Ε1Λ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (§Α. 1.ii.ζ προκήρυξης)

6Υ6Σ4653ΠΩ-Β7Ρ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΦΥΣΙΚΟΣ (§Α. 1.ii.ε προκήρυξης)

6ΒΗΛ4653ΠΩ-Ζ4Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ (§Α. 1.ii.α προκήρυξης)

Share: