Αρχικοί πίνακες κατ' αξιολογική σειρά επιστημονικών συνεργατών ακ. έτους 2021 -2022 & 2022-2023