Αρχικοί Πίνακες Κατ΄Αξιολογική Σειρά και Απολειώμενων Υποψηφίων Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών Ετών 2023-2024 & 2024-2025 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2904.4/1133/2023 Προκήρυξη ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤ΄ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2023-2024 & 2024-2025 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2904.4/1133/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ

Share: