Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν Ασπροπύργου, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τις θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων, των ειδικοτήτων της ανωτέρω (α) σχετικής, αναρτά τους παρακάτω αρχικούς πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π κατ΄ αξιολογική σειρά & αποκλειομένων.

Share: