Αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/M εκπαιδευτικού έτους 2020-2021

Αρχικοί Πίνακες αξιολόγησης εκπαιδευτικού προσωπικού κατ’ αξιολογική σειρά ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ με ΑΔΑ: 9ΜΦ64653ΠΩ-801

Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ με ΑΔΑ: ΨΚ9Φ4653ΠΩ-Ι58

Share: