Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης υποψήφιου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά και Πίνακας Αποκλειομένων ανά προκηρυσσόμενη θέση συμφ. με Α.Π. 2904.4/128/23/09-8-23 (ΑΔΑ: 6ΝΦΩ4653ΠΩ-ΦΑΦ) Ανακοίνωση ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ εκπ. έτους 2023-2024

Δείτε παρακάτω τους Αρχικούς Πίνακες Κατάταξης υποψήφιου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά και Πίνακα Αποκλειομένων εκπαιδευτικού έτους 2023-2024

Share: