Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειόμενων Υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ για τα διδακτικά έτη 2021-2022 και 2022-2023

Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ (ΑΔΑ: Ψ4694653ΠΩ-Ω7Φ)

Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ ( ΑΔΑ: ΨΟΑ94653ΠΩ-ΦΩΓ)

Share: