Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (Πίνακας Α) - Αρχικός Πίνακας Κατάταξης σειράς υποψηφίου ΕΕΠ κατ' αξιολογική σειρά (Πίνακας Β)

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθ 08 από 07 04 2021 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε αποδοχή του αριθ. 30/07-04-2021 Πρακτικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και ακολούθως κατάρτιση Αρχικού Πίνακα

αποκλειομένων υποψηφίων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Πίνακας Α) και Αρχικού Πίνακα κατάταξης Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατ΄ αξιολογική σειρά (Πίνακας Β) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ 2904.4/157/202 1/17-03-2021 Προκήρυξη (ΑΔΑ ΨΞ254653ΠΩ Σ7Ζ

Δείτε τους Πίνακες εδώ.

Share: