Αρχικός Πίνακας Επαναπροκήρυξης ΕΕΠ ΑΕΝ ΧΙΟΥ

Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Κατά Αξιολογική Σειρά (και επιλεγέντων) Ακαδημαϊκών Ετών 2021-2022 Και 2022-2023 - Αγγλικής Φιλολογίας (§Α. Επαναπροκήρυξης) ΑΔΑ: 9ΛΝΩ4653ΠΩ-Ι6Β

Share: