Αρχικός Πίνακας κατ΄ αξιολογική σειρά και αποκλειομένων υποψήφιων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2904.4/1700/2023 Επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Μ/Χίου

Αρχικός Πίνακας κατ΄ αξιολογική σειρά και αποκλειομένων υποψήφιων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2904.4/1700/2023 Επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Μ/Χίου

Share: