Αρχικός Πίνακας κατά αξιολογική σειρά - Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων

Αρχικός Πίνακας κατά αξιολογική σειρά- Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων οι οποίοι αφορούν την με αρ. Πρωτ.: 2902.06/02/2024/10-01-2024 με ΑΔΑ: 6Φ8Θ4653ΠΩ-ΙΧ9 Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)

Share: