Δημοσίευση ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής ανάλυσης δεδομένων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου από τα ψηφιακά μέσα (ηλεκτρονική αποδελτίωση ημερησίου και περιοδικού τύπου, Twitter- YouTube-Instagram, Sites, Blogs, Forums, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί ενημερωτικοί σταθμοί) για την ενημέρωση της ιεραρχίας και των Υπηρεσιών του Υπουργείου για το έτος 2021.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #8.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/Γρ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στο εξής τηλέφωνο: 2131374259 ή εναλλακτικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdso@yna.gov.gr, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής ανάλυσης δεδομένων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου από τα ψηφιακά μέσα για το έτος 2021» μέχρι και την 03–02–2021 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 551 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Share: