Δημοσίευση ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ραφιών και ραφιέρας , είδη τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης και ευταξίας της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης Ελευσίνας.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.350,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Κ.Λ. Ελευσίνας στο τηλέφωνο : 210-5565597 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια ραφιών και ραφιέρας , είδη τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης και ευταξίας της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης Ελευσίνας», μέχρι και την 18–09–2020 και ώρα 15:30΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Τμήμα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Κ.Λ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , Κανελλοπούλου 10, Τ.Κ. : 192 00, Ελευσίνα, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Share: