Δημοσίευση ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών στεγανοποίησης εξωτερικών γωνιών έκτου ορόφου κτιρίου ΥΝΑΝΠ στον Πειραιά καθώς και για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης λαμαρινών στο μέρος του εξωτερικού τμήματος του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #7.006,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ 3ο στα εξής τηλέφωνα: 2131374150 & 2131374151 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για τα κτίρια ΥΝΑΝΠ» μέχρι και την 11–09–2020 και ώρα 14:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 120 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια .

Share: