Δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσληψης πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-21