Δημοσίευση αποτελεσμάτων επαναπροκήρυξης ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Από την ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνονται : Αρχικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π. εργαστηριακών συνεργατών ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. και αντίστοιχος Πίνακας αποκλειομένων επαναπροκήρυξης 2020-2021.

Αρχικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π. εργαστηριακών συνεργατών ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. επαναπροκήρυξης 2020-2021   ΑΔΑ: ΩΔΟΓ4653ΠΩ-1ΞΜ. 

Πίνακας αποκλειομένων Ε.Ε.Π. εργαστηριακών συνεργατών ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν.  επαναπροκήρυξης 2020-2021    ΑΔΑ: 6ΟΒΟ4653ΠΩ-3ΡΦ.

Share: