Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023'', Επαναπροκήρυξη 2904.4/676/2022/09-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΝΒ4653ΠΩ-Σ4Γ)

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

α) Οριστικοί πίνακες κατάταξης ΕΕΠ κατά αξιολογική σειρά

β) Οριστικός πίνακας επιλεγέντων ΕΕΠ

γ) Οριστικός πίνακας αποκλειομένων ΕΕΠ

Share: