Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023'', Επαναπροκήρυξη 2904.4/885/2022/17-10-2022 (ΑΔΑ: ΨHΣΖ4653ΠΩ-ΞΛΒ)

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

α) Οριστικός πίνακας κατάταξης ΕΕΠ κατά αξιολογική σειρά

β) Οριστικός πίνακας επιλεγέντων ΕΕΠ 

γ) Οριστικός πίνακας αποκλειομένων ΕΕΠ

Share: