Δημοσίευση επαναπροκήρυξης ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για πλήρωση θέσεων ΙΔΟΧ ορισμένου χρόνου ΕΕΠ 2020-2021

Από την ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνετε επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για πλήρωση δύο (02) θέσεων ειδικότητας ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α΄ η Β΄ ταξης Ε.Ν. και μία (01) θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α΄ η Β΄ τάξης με ειδίκευση-εμπειρία στον προσομοιωτή μηχανοστασίου ΙΔΟΧ  ορισμένου χρόνου, Έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ακαδ/κού έτους 2020-2021

Επαναπροκύρηξη ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΑΔΑ: ΩΘΨ04653ΠΩ-3Ν2

Share: