Δημοσίευση οριστικών-επιλεγομένων πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων - Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023-2024