Δημοσίευση οριστικών πινάκων κατ’αξιολογική σειρά, επιλεγέντων, αποκλειομένων , ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. και Ιατρών για τις ανάγκες ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπ. έτος 2021-2022

Οριστικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά κατάταξης ειδικότητας Πλοίαρχοι Α Τάξης Ε.Ν.& Ιατροί

Πίνακες επιλεγέντων ειδικότητας Πλοιάρχων Α’ Τάξης Ε.Ν. -Ιατρών

Πίνακας αποκλειομένων (ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. )

Share: