Δημοσίευση οριστικών πινάκων πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν.(μετά ενστάσεων) ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-21

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων πλοιάρχων Γ΄ τάξης (μετά ενστάσεων)Ε.Ν. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-21

Οριστικοί Πίνακες μετά ενστάσεων

Share: