Δημοσίευση Τροποποίησης Τεχνικών Προδιαγραφών – Παράτασης υποβολής προσφορών

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρονικών μέσων εξ αποστάσεως παροχής εργασίας και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του ΥΝΑΝΠ, προϋπολογισμού #101.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου, ανακοινώνει τα κάτωθι:

(α) Τροποποιεί τις Τεχνικές Απαιτήσεις του προαναφερόμενου διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα απαλοίφεται η απαίτηση 4 της παραγράφου 2.4.1. του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών η οποία αναφέρεται στο πρόγραμμα ENERGY STAR. Λοιπά στοιχεία του τεύχους τεχνικών απαιτήσεων παραμένουν σε ισχύ.

(β) Παρατείνει την υποβολή προσφορών κατά επτά (07) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 14-08-2020 και ώρα 13:00.Λοιπά στοιχεία της σχετικής ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραμένουν σε ισχύ.

Share: