Διαβίβαση υποβολής οριστικών πινάκων, πινάκων επιλεγέντων και πινάκων αποκλειομένων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π εκπαιδευτικού έτους 2021-2022

Οριστικός πίνακας αποκλειόμενων υποψήφιων κατά προκηρυσσόμενη θέση, με ΑΔΑ: 6ΗΠΜ4653ΠΩ-ΚΑΖ.

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψ. προσωπικού, κατ' αξιολογική σειρά, με ΑΔΑ: Ψ9Υ94653ΠΩ-Κ5Χ.

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψήφιου εκπ. προσωπικού, κατ' αξιολογική σειρά, με ΑΔΑ: Ω5Ψ14653ΠΩ-ΤΘ5.

Πίνακες επιλεγέντων κατ' αξιολογική σειρά, με ΑΔΑ: ΨΣΘ64653ΠΩ-6Ο3.

Share: