Διακήρυξη 01/2020 για την εκποίηση και απομάκρυνση επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου από τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της λιμενικής αρχής Ελευσίνας

Ανακοινώνουμε ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» Ν. Μυτ. 35 , ΙΜΟ Νο : 7362108 από το Β’ Καραβοστάσι κόλπου Ελευσίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2881/2001 (Α’16).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο χώρο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, ταχυδρομική διεύθυνση Κανελλοπούλου 10, Τ.Κ. 19200 Ελευσίνα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2020 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ (01) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΑΔΑ: 60ΣΕ4653ΠΩ-ΡΧΧ)

Share: