Διακήρυξη ανοικτής άνω των ορίων διαδικασίας,σε τμήματα,για την επιλογή αναδόχου/ων κατασκευής του έργου:«Αναβάθμιση υποδομών λιμένος Αλεξανδρούπολης:Αποκατάσταση βαθών στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας–Οδική σύνδεση με νέα Περιφερειακή Οδό»

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση υποδομών λιμένος Αλεξανδρούπολης: Αποκατάσταση βαθών στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας – Οδική σύνδεση με νέα Περιφερειακή Οδό», αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Δικαιούχος) και ανακοινώνει την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών λιμένος Αλεξανδρούπολης: Αποκατάσταση βαθών στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας – Οδική σύνδεση με νέα Περιφερειακή Οδό».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €19.072.880,72, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: €23.650.372,10).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (RRF 16975) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, το Ταμείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του Δικαιούχου, διενεργεί τον διαγωνισμό με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η διαδικασία είναι ανοικτή και θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικοί αριθμοί ανά Τμήμα 204676 και 204677) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης ανά Τμήμα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης (αρ. 50, ν. 4412/2016).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 11.01.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Share: