Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσιών άνω των ορίων του ν. 4412/2016

Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσιών άνω των ορίων του ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ»

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Συστήματος: 169292), άνω των ορίων του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ».

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης έως ένα (1) έτος (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), η οποία δύναται να ανέλθει σε ανώτατο ποσοστό έως 25% της αξίας της αρχικής σύμβασης, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης (ίδια τιμή ανά κ.μ. νερού).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00 € (εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% : 223.200,00 €).

Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης-παράτασης διάρκειας της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € (σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% : 55.800,00 €).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος Διαγωνισμού: 169292) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/ από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 25/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Δείτε τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού εδώ.

Δείτε τη Προκήρυξη εδώ.

Share: