Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσιών άνω των ορίων του ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών...

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Συστήματος:157991), άνω των ορίων του Ν.4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "SMART-TOUR" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A "ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020")».

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (227.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος Διαγωνισμού:157991) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grαπό την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών :06/05/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share: