Διακήρυξη αριθ. 02/2024 για την «Προμήθεια μηχανοηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων – εργαλείων για κάλυψη αναγκών των συνεργείων της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια μηχανοηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων – εργαλείων για κάλυψη αναγκών των συνεργείων της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» προς κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ #262.830,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24%, εκτός του Είδους ΙΑ΄).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 677/6-2-2023 (ΑΔΑ: 657Χ46Ψ844-Υ3Π) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Πράσινου Ταμείου Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και πρόληψη/αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης διετίας 2023-2024» και έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.500.000,00 € για την υλοποίηση του».

Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί 100% από πόρους του Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 0080/3-1-2024 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Πράσινου Ταμείου περί ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΛΠΧ46Ψ844-ΡΔΩ), ΚΑΕ 2499.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικός Αριθμός: 345658)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 7-3-2024 και ώρα 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-4-2024 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 18-4-2024 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–137-4597 και 213-137-1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Share: