Διακήρυξη αριθ. 03/2021 για τη «Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για τα έτη 2022 και 2023, με δικαίωμα παράτασης δύο (02) επιπλέον ετών με τους ίδιους όρους, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ειδικότερα πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγικών ...

Διακήρυξη αριθ. 03/2021 για τη «Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για τα έτη 2022 και 2023, με δικαίωμα παράτασης δύο (02) επιπλέον ετών με τους ίδιους όρους, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ειδικότερα πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγικών σταθμών του Υ.ΝΑ.Ν.Π

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός προς σύναψη ΣυμφωνίαςΠλαίσιο για τα έτη 2022 και 2023, με δικαίωμα παράτασης δύο (02) επιπλέον ετών με τους ίδιους όρους, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ειδικότερα πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγικών σταθμών του Υ.ΝΑ.Ν.Π., εκτιμώμενης αξίας ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ #1.477.526,40€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), καθώς και επιπλέον ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ #1.477.526,40€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ #2.955.052,80€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Φορέας χρηματοδότησης της εν λόγω σύμβασης είναι το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικός Αριθμός: -107033-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18-3-2021 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28-4-2021 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-137-4597 και 213-137-1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την Διακήρυξη αριθ. 03/2021 εδώ.

Share: