Διακήρυξη αριθ. 08/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυγοκεντρικών διαχωριστήρων πετρελαίου και αεροσυμπιεστών για τα ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια φυγοκεντρικών διαχωριστήρων πετρελαίου και αεροσυμπιεστών για τα ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ #120.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβάνονται νόμιμες κρατήσεις), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί 100% από πόρους του Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2023, ΚΑΕ 2254, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 682/6-2-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΙΚΟ46Ψ844-ΒΔΦ).

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικός Αριθμός: -231147-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15-9-2023 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30-10-2023 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 03-11-2023 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-137-4499/1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πράσινο Ταμείο
Share: