Διακήρυξη αριθ. 10/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Είδος Α΄: Σύστημα οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης πόρων στον τομέα της Ναυτιλίας. Είδος Β΄: Συντήρηση και υποστήριξη μηχανογραφικού ...

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Είδος Α΄: Σύστημα οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης πόρων στον τομέα της Ναυτιλίας. Είδος Β΄: Συντήρηση και υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Μ.Π.Υ. και των μισθοδοτούμενων από το ΚΕΣΕΝ/Π-Μ για τα έτη 2023-2024-2025 με δυνατότητα παράτασης για το έτος 2026.Είδος Γ΄: Συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση της μηχανογραφικής εφαρμογής του τακτικού προϋπολογισμού – μητρώου δεσμεύσεων και παγίας προκαταβολής Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τα έτη 2023-2024-2025 με δυνατότητα παράτασης για το έτος 2026, προς κάλυψη των αναγκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ #333.760,00€# (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης, Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η παρούσα σύμβαση θα καλυφθεί ως εξής:

α. Ως προς το Είδος Α΄:

β. Ως προς το Είδος Β΄ από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και συγκεκριμένα του ΑΛΕ 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών» του Ειδικού Φορέα 1041-501-0000000 για τα έτη 2023-2024-2025-2026.

γ. Ως προς το Είδος Γ΄ από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και συγκεκριμένα του ΑΛΕ 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών» του Ειδικού Φορέα 1041-501-0000000 για τα έτη 2023-2024-2025-2026.

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικός Αριθμός: -194175-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27-9-2023 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30-10-2023 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 3-11-2023 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-137-4499/1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Share: