Διακήρυξη αριθ. 12/2020 για την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτών #371.466,11€# (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης, νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας και Φ.Π.Α. 24%).

Φορέας χρηματοδότησης της εν λόγω σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός Εξόδων Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Ειδικός Φορέας 1041-502-0000000).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικός Αριθμός: -101612-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 19-11-2020 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 8-12-2020 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-1374594 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

12_2020 Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Τηλεφωνίας_signed_20PROC007668854_ΨΔ984653ΠΩ-Ω4Χ

Περίληψη Διακήρυξης Παροχής Υπηρεσιών Τηλεφωνίας_signed_ΩΑ754653ΠΩ-Θ36

Share: