Διακήρυξη αριθ. 16/2020 i) για την «Προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένων με θερμικές κάμερες και ραντάρ» και ii) για την «Προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται :

i) Ηλεκτρονικός, Επαναληπτικός, Ανοικτός Διαγωνισμός, Διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένων με θερμικές κάμερες και ραντάρ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δύο εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ #2.265.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και Φ.Π.Α.) (συστημικός αριθμός : 104753) και

ii) Ηλεκτρονικός, Ανοικτός Διαγωνισμός, Διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #334.400,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και Φ.Π.Α.), (συστημικός αριθμός : 104754), συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ # 2.599.400,00€ # (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στις Δράσεις που εντάσσονται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020», Ειδικός Στόχος «Σύνορα» και εθνικό στόχο «Ειδικές Δράσεις Frontex» και Ειδικός Στόχος «Κίνδυνοι & Κρίσεις» και εθνικό στόχο «Πρόληψη & Καταπολέμηση», αντίστοιχα.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.): i) (αριθ. ενάριθ. Έργου 2017ΣΕ78920002/ MIS 5008112) και ii) (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΣΕ78920002/ MIS 5047296).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

(Συστημικός Αριθμός: 104753 και 104754).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 5-1-2021 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-2-2021 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-137-4606 και 213-137-1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διακήρυξη 16/2020

Share: