Διακήρυξη αριθ. 23/2022 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Δορυφορικών Συνδέσεων για τα έτη 2023-2024-2025»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Δορυφορικών Συνδέσεων για τα έτη 2023-2024-2025», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ #346.327,28€# (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης, νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας, όπου απαιτείται και Φ.Π.Α. 24%, όπου απαιτείται), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ειδικότερα, η διαδικασία αφορά στην προμήθεια των κάτωθι Ειδών:

ΕΙΔΟΣ Α΄: Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών #68.944,10€# και με δικαίωμα προαίρεσης οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών #8.804,50€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας και Φ.Π.Α. 24%), που αναλύεται σε:

συνολική αξία: εβδομήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (#77.748,60€#), καθαρή αξία: εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (#62.700.48€#) και Φ.Π.Α. 24% ύψους δεκαπέντε χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών (#15.048,12€#).

Το Είδος Α΄ περιλαμβάνει τα Υποείδη:

Υποείδος Α1: Εκατόν είκοσι μία (121) συνδέσεις ενσύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο είτε ADSL με ονομαστική ταχύτητα 24Mbps/1Mbps (download/upload) είτε VDSL με ελάχιστη ονομαστική ταχύτητα 30Mbps/2Mbps (download/upload), με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τεσσάρων (04) ομοίων συνδέσεων, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σημεία του Πίνακα Α-1 του Προσαρτήματός τους (Παράρτημα Α΄ της παρούσας)

Υποείδος Α2: Δύο (02) συνδέσεις ενσύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω τεχνολογίας VDSL, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τριών (03) όμοιων συνδέσεων, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σημεία του Πίνακα Α-2 του Προσαρτήματός τους (Παράρτημα Α΄ της παρούσας)

Υποείδος Α3: Δεκαοκτώ (18) συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο με υπηρεσίες ADSL ή VDSL με ελάχιστες ταχύτητες 24Mbit (download)/1Mbit (upload) που συμπεριλαμβάνει και υπηρεσίες ενσύρματης τηλεφωνίας, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δέκα (10) όμοιων συνδέσεων, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σημεία του Πίνακα Α-3 του Προσαρτήματός τους (Παράρτημα Α΄ της παρούσας)

ΕΙΔΟΣ Β΄: Παροχή Υπηρεσιών Δορυφορικών Συνδέσεων, προϋπολογισθείσας αξίας δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ #15.952,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24%, όπου απαιτείται), που αναλύεται σε:

καθαρή αξία: δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (#14.800,00€#) και Φ.Π.Α. 24%: ύψους χιλίων ευρώ και εκατόν πενήντα δύο λεπτών του Ευρώ (#1.152,00€#).

Το Είδος Β΄ περιλαμβάνει τα Υποείδη:

Υποείδος Β1: Δέκα (10) συνδέσεις δορυφορικών τηλεφώνων IRIDIUM 9555, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Ομάδα B) (Παράρτημα Α της παρούσας)

Υποείδος B2: Τέσσερις (04) συνδέσεις δορυφορικών τηλεφώνων INMARSAT ISATPHONE PRO, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Ομάδα B) (Παράρτημα Α΄ της παρούσας)

ΕΙΔΟΣ Γ΄: Παροχή Υπηρεσιών Πρόσβασης Στο Διαδίκτυο Μέσω Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας, προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ και πέντε λεπτών του Ευρώ #224.310,05€# και με δικαίωμα προαίρεσης πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών του Ευρώ #5.699,04€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας και Φ.Π.Α. 24%), που αναλύεται σε:

συνολική αξία: διακοσίων τριάντα χιλιάδων εννέα ευρώ και εννέα λεπτών (#230.009,09€#), καθαρή αξία: εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (#185.491,20€#), και Φ.Π.Α. 24% ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκαεπτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (#44.517,89€#).

Το Είδος Γ΄ περιλαμβάνει τα Υποείδη:

Υποείδος Γ1: Πενήντα (50) συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (δίκτυο 4G), με χρήση USB Stick, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) όμοιων συνδέσεων, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σημεία του Πίνακα Γ-1 του Προσαρτήματός τους (Παράρτημα Α΄ της παρούσας)

Υποείδος Γ2: Δώδεκα (12) συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G, με χρήση Router, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) όμοιων συνδέσεων, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σημεία του Πίνακα Γ-2 του Προσαρτήματός τους (Παράρτημα Α΄ της παρούσας).

Υποείδος Γ3: Διακόσιες ογδόντα πέντε (285) συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G, με χρήση WiFi Modem/Router (MiFi), με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) όμοιων συνδέσεων, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σημεία του Πίνακα Γ-3 του Προσαρτήματός τους (Παράρτημα Α΄ της παρούσας).

Είδος Δ΄: Παροχή μίας (01) υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων bulk sms μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Ομάδα Δ) και τον Πίνακα Δ-1 του Προσαρτήματός τους (Παράρτημα Α΄ της παρούσας) και με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον μίας (01) όμοιας σύνδεσης, προϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων τριακοσίων οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ #11.308,80€# και με δικαίωμα προαίρεσης έντεκα χιλιάδων τριακοσίων οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών #11.308,80€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24%), που αναλύεται σε:

συνολική αξία: είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων δεκαεπτά ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (#22.617,60€#), καθαρή αξία: δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (#18.240,00€#) και Φ.Π.Α. 24% ύψους τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών του Ευρώ (#4.377,60€#).

Οι πιστώσεις για την προμήθεια των ειδών θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα τον ΑΛΕ 2420101001 «Έξοδα Σταθερής Τηλεφωνίας» και ΑΛΕ 2420102001 «Έξοδα Κινητής Τηλεφωνίας» οικονομικών ετών 2023-2025.

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικός Αριθμός: -180760-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 5-1-2023 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-1-2023 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 31-1-2023 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-137-4652 και 213-137-1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Share: