Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια καρτών

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την:

α) προμήθεια είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) πλαστικών καρτών μετά παρελκομένων τους για την εκτύπωση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #64.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) και

β) προμήθεια τριακοσίων (300) μαγνητικών καρτών πρόσβασης στο κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ, συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων τριακοσίων Ευρώ #2.300,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

Δείτε την διακήρυξη εδώ.

Share: