Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/2021 για την προμήθεια με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Επιχειρησιακών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προς σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για δύο (02) έτη για την προμήθεια με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Επιχειρησιακών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτών #1.299.996,19€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται) (συνολικός π/υ χωρίς ΦΠΑ: #1.241.932,41€#, ΦΠΑ: #58.063,78€#).

Η εν λόγω Διακήρυξη αφορά στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

Μέρος Ι: Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ #1.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) – Συστημικός Αριθμός: 95320, και

Μέρος ΙΙ: Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτών #299.996,19€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (π/υ χωρίς ΦΠΑ: #241.932,41€#, ΦΠΑ: #58.063,78€#), – Συστημικός Αριθμός: 95321.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός εναρίθμου: 2018ΣΕ78920001 - ΣΑΕ 789/1) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 106901/10-10-2018 Απόφαση ΥπΟΙΚ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων (ΑΔΑ:724Λ465ΧΙ8-ΕΑΨ). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην δράση «Εκσυγχρονισμός – Αναβάθμιση Επιχειρησιακών Μέσων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ» η οποία έχει ενταχθεί στον Ειδικό Στόχο «Λειτουργική Ενίσχυση – SO 3» και στον Εθνικό Στόχο: «Λειτουργική Ενίσχυση για τα Σύνορα-ΝΟ2» του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020» με βάση τη Συμφωνία Επιδότησης Δράσης με αρ. πρωτ.: 2104/Φ.35/05-10-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΨΕΖΕ465ΧΙ8-4ΕΚ) και έχει λάβει Κωδικό Δράσης/ MIS (ΟΠΣ) 5030481. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικοί Αριθμοί: -95320- και -95321-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22-02-2021 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01-04-2021 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 07-04-2021 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-1374594 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την διακήρυξη εδώ.

Share: