Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/2022 για την «Αναβάθμιση/συντήρηση computer room της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενίσχυση φυσικής και λογικής ασφάλειας

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με αντικείμενο την «Αναβάθμιση/συντήρηση computer room της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενίσχυση φυσικής και λογικής ασφάλειας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ #730.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων) (καθαρή αξία: 588.709,68€ και Φ.Π.Α.: 141.290,32 €)..

Η παρούσα σύμβαση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στην ΣΑΕ 789/2, με κωδικό εναρίθμου 2021ΣΕ78920001, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 29114/9-3-2021 (Αριθ. Αποφ. 422, ΑΔΑ:ΨΗΜΩ46ΜΤΛΡ-9ΚΚ) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμήματος Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων και περιλαμβάνεται στο έργο «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή» με συνολικό προϋπολογισμό #8.100.000,00€#.

Η σύμβαση αφορά στο υποέργο α/α 1 (Α.2) «Πληροφοριακά Συστήματα» το οποίο περιλαμβάνεται στην Δράση «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή», η οποία έχει ενταχθεί στον Ειδικό Στόχο 2 «Σύνορα» και στον Εθνικό Στόχο 6 «Εθνική Ικανότητα», του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020», με βάση την αριθ. πρωτ.: 621/3-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑ946ΜΔΨΟ-ΤΡ8) Συμφωνία Επιδότησης Δράσης και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5076569.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και εθνικούς πόρους.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικός Αριθμός: 153867)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:26-01-2022 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08-03-2022 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 14-03-2022 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–1374653 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  1. Η αριθ. Πρωτ. 2832.9/3965/2022/20-01-2022 Διακήρυξη διαγωνισμού (σελ:180).
  2. Η αριθ. Πρωτ. 2832.3/3968/2022/20-01-2022 Περίληψη της αριθ. 01/2022 Διακήρυξης (σελ. 04).
1
Share: