Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/2020 για την «Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης επτά εκατομμυρίων ευρώ #7.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) - Συστημικός Αριθμός: 90609. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΕΙΔΟΣ (Α): Προμήθεια τεσσάρων (04) Μειωτήρων – Αναστροφέων Πλωτών Περιπολικών Σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας #140.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (Β): Προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα (12) κινητήρων Πλωτών Περιπολικών Σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. LAMBRO 57 PB CLASS III [έξι (06) κινητήρες για σκάφη μηχανικής πρόωσης και έξι (06) κινητήρες για σκάφη υδροπρόωσης], προϋπολογισθείσας αξίας #1.830.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (Γ): Προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα (12) κινητήρων Ναυαγοσωστικών Σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, προϋπολογισθείσας αξίας #2.010.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (Δ): Προμήθεια είκοσι (20) ζευγών εξωλέμβιων κινητήρων για τα ταχύπλοα περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας #940.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (Ε): Προμήθεια ανταλλακτικών/υλικών για τη συντήρηση πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας #2.080.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ):

ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Α): Ανταλλακτικά Κύριων Μηχανών Τύπου MTU 12v2000 Μ90-Μ91, προϋπολογισθείσας αξίας #656.354,50€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Β): Ανταλλακτικά Κύριων Μηχανών Τύπου MTU 20V4000 M93L, προϋπολογισθείσας αξίας #316.954,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Γ): Ανταλλακτικά Κύριων Μηχανών Τύπου MTU 16V396TB94, προϋπολογισθείσας αξίας #264.479,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Δ): Ηλεκτρονικά Κύριων Μηχανών Τύπου MTU 12v2000 M90-M91, προϋπολογισθείσας αξίας #253.754,50€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Ε): Ηλεκτρονικά Κύριων Μηχανών Τύπου MTU 16V396TB94, προϋπολογισθείσας αξίας #196.495,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΥΠΟΕΙΔΟΣ (ΣΤ): Ανταλλακτικά Κύριων Μηχανών Τύπου MAN 2840 LE 401, προϋπολογισθείσας αξίας #262.069,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Ζ): Ανταλλακτικά Συστήματος Υδροπρόωσης Τύπου HAMILTON JET HM422, προϋπολογισθείσας αξίας #129.894,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» η οποία έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 03 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ» με βάση την αριθ.πρωτ: 688/08-06-2018 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΩΠ1Β4653ΠΓ-ΤΗΝ), η οποία έχει λάβει Κωδικό Πράξης / MIS 5021965. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - Ε.Τ.Θ.Α.).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (Κωδικός εναρίθμου: 2018ΣΕ08610014-ΣΑΕ 086/1) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 67778/22-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΛΥ465ΧΙ8-Ζ0Ξ) Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

(Συστημικός Αριθμός: 90609).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28-04-2020 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-06-2020 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374652 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Λιμενικό Σώμα Διακήρυξη
Share: