Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 03/2020 για την προμήθεια «Αναβάθμιση / αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, επαναληπτικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με αντικείμενο την προμήθεια «Αναβάθμιση / αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ #12.000.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων λοιπών κρατήσεων, απαλλάσσεται ΦΠΑ) - Συστημικός Αριθμός: 91267.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας της περιόδου 2014–2020, της Ενωσιακής Προτεραιότητας «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας», με τίτλο Δράσης «Αναβάθμιση / Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ» με βάση την αριθ. πρωτ: 111/23-3-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΓΟ4653ΠΓ-ΦΑΠ) Απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας Μονάδα Β1, η οποία έχει λάβει Κωδικό Πράξης / MIS 5010892. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - Ε.Τ.Θ.Α.).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (Κωδικός εναρίθμου: 2018ΣΕ08610004-ΣΑΕ 086/1) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 43630/23-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΦΚ465ΧΙ8-ΦΟ5) Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

(Συστημικός Αριθμός: 91267).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29-04-2020 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-06-2020 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374606 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Λιμενικό Σώμα Διακήρυξη ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
Share: