Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 08/2020 για την «Προμήθεια Λιπαντικών Πλωτών - Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

εθνοσημο.jpg

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια Λιπαντικών Πλωτών - Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #334.500,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται και λοιπών κρατήσεων) - Συστημικοί Αριθμοί: 94277, 94278. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α΄ (Συστημικός Αριθμός: 94277).

ΕΙΔΟΣ (1): Προμήθεια λιπαντικού πετρελαιοκινητήρων Πλωτών Μέσων (SAE 15W-40, MTU category 2), προϋπολογισθείσας αξίας #100.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (2): Προμήθεια λιπαντικού πετρελαιοκινητήρων Πλωτών Μέσων (SAE 40, MTU category 2), προϋπολογισθείσας αξίας #141.100,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (3): Προμήθεια λιπαντικού πετρελαιοκινητήρων Πλωτών Μέσων (SAE 15W-40, API CJ-4), προϋπολογισθείσας αξίας #24.500,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (4): Προμήθεια λιπαντικού βενζινοκινητήρων Πλωτών Μέσων (τετράχρονοι εξωλέμβιοι κινητήρες), (SAE 25W-40, API SG/SL), προϋπολογισθείσας αξίας #4.032,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (5): Προμήθεια λιπαντικού βενζινοκινητήρων Πλωτών Μέσων (τετράχρονοι εξωλέμβιοι κινητήρες), (SAE 25W-50, API SG/SL), προϋπολογισθείσας αξίας #560,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (6): Προμήθεια λιπαντικού βενζινοκινητήρων Πλωτών Μέσων (τετράχρονοι εξωλέμβιοι κινητήρες), (SAE 10W-30, API SG/SL), προϋπολογισθείσας αξίας #644,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (7): Προμήθεια λιπαντικού αναστροφέων – μειωτήρων (SAE 30, ISO VG 100, API CF με FZG≥11 και μέγιστο TBN 20), προϋπολογισθείσας αξίας #9.405,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (8): Προμήθεια λιπαντικού υδραυλικών συστημάτων (ISO 15, DIN 51524-3), προϋπολογισθείσας αξίας #363,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (9): Προμήθεια λιπαντικού υδραυλικών συστημάτων (ISO 32, DIN 51524-2), προϋπολογισθείσας αξίας #5.100,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (10): Προμήθεια λιπαντικού υδραυλικών συστημάτων (ISO 46, DIN 51524-2), προϋπολογισθείσας αξίας #3.971,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (11): Προμήθεια λιπαντικού υδραυλικών συστημάτων (ISO 68, DIN 51524-2), προϋπολογισθείσας αξίας #425,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (12): Προμήθεια λιπαντικού κλειστών βιομηχανικών κιβωτίων (ATF 200, DIN 51517-3), προϋπολογισθείσας αξίας #4.356,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (13): Προμήθεια λιπαντικού συμπιεστών (ISO 100, DIN 51506 VDL), προϋπολογισθείσας αξίας #1.800,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (14): Προμήθεια λιπαντικού κλειστών βιομηχανικών κιβωτίων (ISO 100, DIN 51517), προϋπολογισθείσας αξίας #728,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (15): Προμήθεια λιπαντικού κλειστών βιομηχανικών κιβωτίων (ISO 68, DIN 51517), προϋπολογισθείσας αξίας #1.040,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΕΙΔΟΣ (16): Προμήθεια βαλβολίνης (SAE 90, HP GL API GL-4) προϋπολογισθείσας αξίας #1.976,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β΄(Συστημικός Αριθμός: 94278).

ΕΙΔΟΣ (1): Προμήθεια λιπαντικού πετρελαιοκινητήρων αυτοκινήτων (Χαμηλού SAPS κατάλληλο για DPF, SAE 5W30, ACEA C4), προϋπολογισθείσας αξίας #18.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων),

ΕΙΔΟΣ (2): Προμήθεια λιπαντικού βενζινοκινητήρων αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών (SAE 10W40, ACEA A3/B4), προϋπολογισθείσας αξίας #15.180,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων),

ΕΙΔΟΣ (3): Προμήθεια λιπαντικού βενζινοκινητήρων αυτοκινήτων (SAE 5W40, ACEA A3/B4-12), προϋπολογισθείσας αξίας #1.320,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων).

Το Προσάρτημα Α΄ της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, ΣΑΕ 789/2 (Κωδικός Ενάριθμου: 2020ΣΕ78920000) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 72147/09-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΠ446ΜΤΛΡ-1ΘΘ) Απόφαση ΥπΟΙΚ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων. Η δράση εντάσσεται στην Επείγουσα Συνδρομή έτους 2017 του «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το Προσάρτημα Β΄ της παρούσας σύμβασης θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ειδικός φορέας 1041-502-0000000, λογαριασμός 2410204001 «Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς» οικ.έτους 2020.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 19-10-2020 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17-11-2020 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374652 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περίληψη Διακήρυξης_6ΑΩ94653ΠΩ-34Ρ

08_2020 Διακήρυξη_ΑΔΑ 9ΤΡ94653ΠΩ-ΒΙΚ_ΑΔΑΜ 20PROC007492155

Παροχή διευκρινήσεων

Share: