Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 08/2022 για τη «Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια «Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ #1.200.000,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: #967.741,90€#, ΦΠΑ: #232.258,10€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) (Κωδικός εναρίθμου: 2020ΣΕ08610017-ΣΑΕ 086/1) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 122499/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΡΥ46ΜΤ ΛΡ-9ΥΦ) Απόφαση ένταξης στο Π.Δ.Ε. του ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ/Γ.Γ.Δ.Ε.-Ε.Σ.Π.Α./ Γ.Δ.Δ.Ε. /Δ.Δ.Ε./Τμ. Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών» η οποία έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 03 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ» με βάση την 2115/14-10-2020 O.E. (ΑΔΑ: Ω2274653ΠΓ-ΗΒ7) Απόφαση ένταξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία έχει λάβει Κωδικό Πράξης / MIS 5049237. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - Ε.Τ.Θ.Α.).

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικός Αριθμός: -158758-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08-04-2022 και ώρα 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-05-2022 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 20-05-2022 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-1374652 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Screenshot_1
Share: