Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 09/2020 για την «Εν συνεχεία υποστήριξη (FOLLOW ON SUPPORT) Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 090», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ #4.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με αντικείμενο την «Εν συνεχεία υποστήριξη (FOLLOW ON SUPPORT) Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 090», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ #4.000.000,00# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) - Συστημικός Αριθμός: 92090.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Δράση «Εν συνεχεία τεχνική Υποστήριξη (Follow on Support) του Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης ΠΑΘ/ΛΣ 090», η οποία έχει ενταχθεί στον Ειδικό Στόχο «Λειτουργική Ενίσχυση-SO 3» και στον Εθνικό Στόχο «Λειτουργική Ενίσχυση για τα Σύνορα-ΝΟ2» του Εθνικού Προγράμματος του «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5030432, βάσει της αριθ. πρωτ. 2707/Φ.35/12-11-2019 (ΑΔΑ: 65ΘΤ46ΜΤΛΒ-Ο04) Συμφωνίας Επιδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (Κωδικός εναρίθμου: 2019ΣΕ78920001-ΣΑΕ 7892/0) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 38907/20-04-2020 (ΑΔΑ: 6Μ1046ΜΤΛΡ-ΒΤΛ) Συλλογική Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28-10-2020 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01-12-2020 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374648 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπ΄ αρίθμ. 09/2020 Διακήρυξη Σύμβασης ΑΔΑ: 9Π7Ε4653ΠΩ-5ΥΝ

Περίληψη 09/2020 Διακήρυξης ΑΔΑ: Ψ1ΝΒ4653ΠΩ-Ι39

Share: