Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 15/20 προς ανάδειξη αναδόχου για την «Εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού και επισκευών της μεταλλικής κατασκευής του σκάφους και μέρος επισκευών των αξονικών και μηχανο-ηλεκτρολογικών του Αντιρρυπαντικού Πλοίου του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. Π.Λ.Σ. 416

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής προς ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού και επισκευών της μεταλλικής κατασκευής του σκάφους και μέρος επισκευών των αξονικών και μηχανο-ηλεκτρολογικών του Αντιρρυπαντικού Πλοίου του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής Π.Λ.Σ. 416, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ #290.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.),

Συστημικός Αριθμός: 104655.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 699/04-02-2020 Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Πράσινου Ταμείου με θέμα ‘’Έγκριση χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος και πρόληψη/αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 2020» και έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.000.000,00€ για το έτος 2020 ‘’ (ΑΔΑ: 6ΞΖΡ46Ψ844-ΖΓΛ).Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί 100% από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2020, ΚΑΕ 2254.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 31-12-2020 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-02-2021 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374606 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 15/2020

Share: