Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Αναβάθμιση υποδομών λιμένος Αλεξανδρούπολης: Αποκατάσταση βαθών στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας – Οδική σύνδεση με νέα Περιφερειακή Οδό»

Clarifications for the tender «Upgrade of Alexandroupolis port infrastructure: Restoration of grades in the port basin and the navigation channel – Road connection with a new Ring Road»