Διευκρίνιση ως προς την ημερομηνία Διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης μηχανογραφικού συστήματος/ μηχανογραφικών εφαρμογών

  1. Αναφορικά με την από 30-06-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ΄ με θέμα : «Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για το έτος 2021: (α) Του μηχανογραφικού συστήματος στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ΜΠΥ του ΥΝΑΝΠ καθώς και μισθοδοτούμενων από ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, (β) της μηχανογραφικής εφαρμογής υφιστάμενου λογισμικού προγράμματος κοστολόγησης συνταγών φαρμάκων και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για το έτος 2021 του μηχανογραφικού συστήματος στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ΜΠΥ του ΥΝΑΝΠ καθώς και μισθοδοτούμενων από ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, προϋπολογισμού σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ #46.996,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές», (ΑΔΑ : ΩΦΚ64653ΠΩ-ΟΝ4, ΑΔΑΜ : 21PROC008841918), διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 12-07-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ αντί της 07-07-2021 που εκ παραδρομής αναφέρεται στον Πίνακα του άρθρου 1. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Απόφαση.
Share: