Διευκρίνιση ως προς το άρθρο 13 διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1- Αναφορικά με την από 05-07-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ΄ με θέμα : «Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού- ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)», (ΑΔΑ : 9Ζ0764653ΠΩ-1ΤΙ, ΑΔΑΜ : 21PROC008863982), διευκρινίζεται ότι παράγραφος V του άρθρου 13 αυτής αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«V.Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν στις περιπτώσεις και με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 12-21 του Γ.Κ.Π.Δ., αποστέλλοντας είτε έγγραφη επιστολή στη ταχυδρομική διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. , ήτοι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα Γ΄ Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαγωνισμών (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ΄)/Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς, Τηλέφωνο 213-137-4591 είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Η/Τ:dipea.c@yna.gov.gr).

Για περαιτέρω υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων του Υποκειμένου των Δεδομένων, μπορεί αυτό να επικοινωνεί και με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς/ https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/)

2- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Απόφαση.

Share: