Εξέταση δείγματος στο πλαίσιο διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Διαβούλευσης για την προμήθεια “Αλεξίσφαιρα Γιλέκα” συνολικού προϋπολογισμού: 3.285.000,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης για την προμήθεια “Αλεξίσφαιρα Γιλέκα” συνολικού προϋπολογισμού: 3.285.000,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων), δυνάμει της με Αρ. Πρωτ.: 2834.4/19559/2020/20-03-2020 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/όρων διακήρυξης, η οποία παρατάθηκε με την 06-04-2020 Ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ, η συμμετέχουσα στη δημόσια διαβούλευση εταιρεία D.ΚORONAKIS S.A. (Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ) αιτήθηκε με την από 14-04-2020 επιστολή της την εξέταση δείγματος πνευστού απαρτίου επί αλεξίσφαιρου γιλέκου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με παρ. 2.1.5 των Τ.Π., η οποία και πραγματοποιήθηκε αυθημερόν, στις εγκαταστάσεις της ΚΑΟ/ΛΣΕΛ.ΑΚΤ.

Αλεξίσφαιρα Γιλέκα Δημόσια Διαβούλευση ΔΙΠΕΑ
Share: