Ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου για την “Ενεργοποίηση – Μερική αναβάθμιση ελικοπτέρου HC-33”

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου για την “Ενεργοποίηση – Μερική αναβάθμιση ελικοπτέρου HC-33”, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2834.4/36647/2020/16-06-2020 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου τεχνικού διαλόγου και της από 09-07-2020 Ανακοίνωσης περί παράτασης αυτού έως και την 10-08-2020, που δημοσιεύθηκαν στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα (www.hcg.gr και ynanp.gr) και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr), πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21-07-2020 διαδικτυακή παρουσίαση με εκπροσώπους του οικονομικού φορέα “Airbus Helicopters” και με αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας.

Share: