Επαναπροκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διδακτικών Ετών 2021-22 & 2022-23

Επαναπροκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διδακτικών Ετών  2021-22 & 2022-23

Επαναπροκήρυξη αναρτηθείσα στη διαύγεια με ΑΔΑ Ψ04Ν4653ΠΩ-ΜΒΔ

Share: